Reglement

Artikel 1:             De Stichting 
 1. De Stichting De Tien van ’t Aogje (hierna te noemen: de Stichting) organiseert jaarlijks in Princenhage, gemeente Breda, een hardloopwedstrijd op de weg over een afstand van 10 kilometer. Daarnaast wordt er een kortere afstandsloop georganiseerd, alsmede een familieloop. Deze verschillende lopen worden hierna gezamenlijk, dan wel afzonderlijk aangeduid als: de Loop.
 2. De Stichting is ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant.
 3. Het onderhavige reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur.
 Artikel 2:             Het Reglement en de Organisatie
 1. De deelnemers verklaren zich door inschrijving bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Dit reglement wordt tenminste afgedrukt in het deelnemersboekje dat voorafgaande aan de Loop aan iedere deelnemer wordt uitgereikt.
 2. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
 3. Coördinatoren/medewerkers en vrijwilligers (hierna gezamenlijk, dan wel alleen aangeduid als: de Organisatie) worden aangewezen door het Stichtingsbestuur.
 4. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand dient uitsluitend voor het organiseren van de Loop, alsmede daarmee verband houdende correspondentie en communicatie. De inhoud van het bestand wordt niet aan derden verstrekt.
 5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van De Tien van ‘t Aogje zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 Artikel 3              (Verkeers)regels, Risico en Diskwalificatie
 1. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is
 2. Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Instructies van politie en de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 3. Deelname is voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens opzet of grove schuld van de Organisatie.
 4. Deelnemers zijn verplicht het startnummergoed zichtbaar op de borst te dragen. Het is verboden om zonder startnummer mee te lopen. De Stichting zal deze regel bij de familieloop soepel hanteren.
 5. Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter.
 6. De Stichting is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in dit artikel dan wel anderszins ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag te bestraffen met diskwalificatie. Ook is de Stichting bevoegd een deelnemer uit de race te nemen, indien niet verwacht wordt dat deze deelnemer de afstand van 10 km binnen een tijd van 1:10 uur zal lopen. Ten aanzien van de 5 km geldt een limiet van 40 minuten.
 Artikel 4:             Annulering
 1. Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, indien zij –om welke reden dan ook- van deelname afzien. Voor de voorinschrijvers die van het internet gebruik maken, gelden bovendien de aldaar vermelde regels.
 2. De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en/of chiphuur. Evenmin is de Stichting aansprakelijk voor andere kosten.
 Artikel 5:             De Uitslag
 1. De uitslagen van de verschillende categorieën en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (= bruto tijd) per categorie.
 2. Deelnemers kunnen in beginsel alleen een prijs winnen die aan hun eigen leeftijdscategorie is verbonden. Eénzelfde prestatie kan dan ook niet in meerdere leeftijdsgroepen tot een prijs leiden. Heren- en damescategoriëen zijn evenzo gescheiden. Ter illustratie: a. indien de snelste deelnemer van de Loop in de categorie “45+” valt, dan ontvangt hij/zij niet tevens een prijs in de categorie “35+” of de categorie “algemeen”; b. dames kunnen geen herenprijzen winnen.
 3. Deelnemers kunnen met eenzelfde prestatie naast de prijs in hun leeftijdscategorie wel tevens specifiek aangeduide prijzen winnen, zoals de prijs van de snelste Princehagenaar enz.
 4. De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde dag aan de hand van de voorlopig vastgestelde uitslag.
 5. De definitieve uitslag wordt vastgesteld op de maandag na de Loop. Stichting behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in de voorlopige uitslag te corrigeren bij de definitieve uitslag. Voor zover dit gevolgen heeft ten aanzien van deelnemers die een prijs in ontvangst hebben genomen, dragen zij er aan bij dat de prijs terecht komt bij de daadwerkelijke winnaar daarvan.
Princenhage, 2016